Po pridaní predajne sa zmení váš poplatok na základe Zmluvy o užívaní portálu

Sídlo / miesto podnikania

Predajňa

Prihlasovacie údaje

Zmluva o užívaní portálu

1    Úvodné ustanovenia
1.1    Prevádzkovateľ na webovej stránke www.nakupujstavebninyonline.sk (ďalej len ako „Portál“) poskytuje služby zamerané na zobrazenie kamenných predajní Obchodníkov, ich Produktov a ich cien, ktoré sú ponúkané vo vybranej lokalite Obchodníkmi registrovanými na Portáli. Portál umožňuje Záujemcom odoslanie a Obchodníkom prijatie nezáväznej Objednávky vybraného Produktu, na základe čoho môže Obchodník so Záujemcom uzatvoriť Kúpnu zmluvu. Portál nemá aktívne www stránky Obchodníkov, prostredníctvom ktorých by Obchodník mohol priamo uzatvárať Kúpne zmluvy so Záujemcami - Portál neumožňuje uzatvorenie Kúpnej zmluvy medzi Záujemcom ako kupujúcim a Obchodníkom ako predávajúcim na diaľku, podľa ustanovení zákona NR SR č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1.2    Obchodník je podnikateľ - prevádzkovateľ vlastnej kamennej predajne/predajní, ktorý je registrovaný na Portáli, vystavujúci Ponuky Produktov dostupných v jeho kamennej predajni/predajniach na Portáli. Obchodník je na Portáli identifikovaný svojim obchodným menom, sídlom/miestom podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, zápisom v registri, názvom predajne, adresou predajne, telefonickým kontaktom a emailovou adresou. Prevádzkovateľ a Obchodník môžu byť spoločne označovaní aj ako „Zmluvné strany“.
1.3    Na Zmluvu o užívaní Portálu (ďalej len ako „Zmluva“)a na vzájomné práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Obchodníka sa vzťahujú aj Všeobecné podmienky používania Portálu (ďalej len ako „Podmienky“). Pojmy definované v Podmienkach majú rovnaký význam aj na účely tejto Zmluvy.

2    Predmet a účel Zmluvy
2.1    Predmetom Zmluvy o užívaní Portálu je (I) odplatné poskytnutie služby registrácie Obchodníka na Portáli a služieb spojených s používaním Portálu na dohodnutý/Obchodníkom sledovaný účel, (II) dohoda Zmluvných strán o úhrade poplatkov za registráciu a užívanie Portálu Obchodníkom a (III) úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán.
2.2    Obchodník uzatvára Zmluvu za účelom používania Portálu, zobrazenia kamenných predajní Obchodníka, prezentácie Produktov Obchodníka a získavania dopytu Záujemcov vo vzťahu k Produktom formou zasielania nezáväzných Objednávok Záujemcov.

3    Registrácia Obchodníka
3.1    Na účel prezentácie Obchodníka prostredníctvom vystavovania Ponúk Produktov na Portáli sa Obchodník registruje prostredníctvom registračného rozhrania Portálu. Obchodník pri registrácii uvedie obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, údaj o zápise v príslušnom registri, adresu predajne, E-mail, telefóny, a vytvorí si prihlasovacie údaje (používateľské meno/E-mail, heslo). Po registrácii Obchodníka tvoria ním zadané údaje profil Obchodníka. Potvrdením registrácie zo strany Prevádzkovateľa je medzi ním a Obchodníkom uzavretá táto Zmluva.
3.2    Právo na registráciu má Obchodník, ktorý ešte nie je registrovaný.
3.3    Obchodník je povinný pri registrácii uvádzať všetky údaje správne a pravdivo. Údaje uvedené pri registrácii a následne v profile Obchodníka je Obchodník povinný pri akejkoľvek zmene aktualizovať. Údaje uvedené v profile Obchodníka sú považované za správne. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu vzniknutú Obchodníkovi v dôsledku uvedenia nesprávnych údajov.
3.4    Ak Obchodník prevádzkuje viac kamenných predajní, je oprávnený registrovať na Portáli každú zo svojich predajní. Registrácia každej ďalšej predajne Obchodníka podlieha schváleniu Prevádzkovateľa. 
3.5    Obchodník nie je oprávnený umožniť využívanie profilu a Portálu tretím osobám. Ich používanie zamestnancom alebo inou oprávnenou osobou splnomocnenou Obchodníkom sa na účely Zmluvy považuje za užívanie Portálu Obchodníkom. 
3.6    Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť Obchodníkovi profil, a to najmä v prípade, ak Obchodník svoj profil nevyužíva viac ako 6 mesiacov, alebo v prípade, ak Obchodník poruší svoje povinnosti podľa Podmienok alebo Zmluvy, ako aj bez uvedenia dôvodu.
3.7    Obchodník berie na vedomie, že profil nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä vzhľadom na nevyhnutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia Prevádzkovateľa alebo tretích osôb. Predávajúci nezodpovedá za akúkoľvek škodu vzniknutú Obchodníkovi v súvislosti s nedostupnosťou profilu Obchodníka.

4    Poplatky za služby a užívanie Portálu 
4.1    Registrácia Obchodníka a zverejnenie jeho užívateľského profilu predstavujú službu poskytovanú bezodplatne. 
4.2    Záväzok Obchodníka uhradiť cenu za služby a užívanie Portálu je základným záväzkom Obchodníka. Cena za služby a užívanie Portálu je určená dohodou Zmluvných strán v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami(ďalej len ako „Poplatky“). Základom pre určenie výšky celkovej ceny služieb Portálu/Poplatkov je cenník, aktuálny ku dňu uzatvorenia Zmluvy (ďalej len ako „Cenník“). Vo vzťahu k účinnej Zmluve je takýto Cenník aktuálny na celý kalendárny rok účinnosti Zmluvy. Ďalej všeobecne platí, že Cenník určuje poplatky za služby a užívanie Portálu na príslušný kalendárny rok do 31.12. Zmeny Cenníka Prevádzkovateľom počas účinnosti Zmluvy sú vyhradené. Prevádzkovateľ oznamuje zmeny Cenníka bez zbytočného odkladu prostredníctvom užívateľského rozhrania. Prevádzkovateľ spravidla aktualizuje a zasiela nový Cenník pre nasledujúci kalendárny rok do 31. decembra.
4.3    Prevádzkovateľ je oprávnený prostredníctvom Cenníka spoplatniť využitie ďalších/akýchkoľvek nadštandardných funkcií Portálu.
4.4    Úhradou Poplatkov získava Obchodník právo na využívanie služieb Portálu. 
4.5    Prevádzkovateľ účtuje Poplatky podľa Cenníka na obdobie jedného roka účinnosti Zmluvy.
4.6    Obchodník je povinný zaplatiť Poplatky na obdobie jedného roka účinnosti Zmluvy vopred, bezhotovostným prevodom, na základe zálohovej faktúry Obchodníka, ktorá bude vystavená najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od uzatvorenia Zmluvy, s lehotou splatnosti 14 (štrnásť) kalendárnych dní od vystavenia.
4.7    Obchodník je povinný zaplatiť Poplatky na obdobie každého ďalšieho roka účinnosti Zmluvy vopred na ďalšie obdobie, bezhotovostným prevodom, na základe zálohovej faktúry Obchodníka, ktorá bude vystavená najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od uplynutia predchádzajúceho zúčtovaného obdobia, s lehotou splatnosti 14 (štrnásť) kalendárnych dní od vystavenia.
4.8    Prevádzkovateľ je oprávnený pri uzavretí Zmluvy rozhodnúť o poskytnutí úvodného - nespoplatneného skúšobného obdobia Obchodníkovi (ďalej len „Skúšobné obdobie“). Počas Skúšobného obdobia nie je Obchodník povinný platiť Poplatky. Obchodník začne účtovať Poplatky na obdobie jedného roka účinnosti Zmluvy počnúc skončením Skúšobného obdobia. O zahájení účtovania Poplatkov po skončení Skúšobného obdobia Prevádzkovateľ informuje Obchodníka zaslaním zálohovej faktúry, ktorá bude vystavená s lehotou splatnosti 14 (štrnásť) kalendárnych dní od vystavenia.
4.9    Omeškanie Obchodníka so zaplatením Poplatkov sa považuje za porušenie Zmluvy podstatným spôsobom. Prevádzkovateľ je oprávnený – podľa vlastného uváženia - pre omeškanie Obchodníka s úhradou Poplatkov, odstúpiť od Zmluvy alebo zablokovať Obchodníka na Portáli. Zablokovanie Obchodníka na Portáli neznamená zánik nároku Prevádzkovateľa na úhradu Poplatkov za obdobie, kedy bol Obchodník zablokovaný z dôvodu porušovania vlastných záväzkov. O zablokovaní bude Obchodník informovaný prostredníctvom užívateľského rozhrania alebo emailom. Ak je Obchodník  v omeškaní s úhradou Poplatkov, nie je Prevádzkovateľ v omeškaní s odblokovaním.
4.10    V prípade zániku Zmluvy z dôvodov na strane Obchodníka nie je daný nárok a právo Obchodníka na vrátenie nespotrebovanej časti Poplatkov.

5    Práva a povinnosti Obchodníka

Komunikácia s Portálom
5.1    Na základe registrácie na Portáli je Obchodníkovi, spĺňajúcemu vyššie uvedené podmienky, poskytnutý prístup do administračného rozhrania Portálu, v rámci ktorého môže spravovať svoje identifikačné údaje v rámci  profilu Obchodníka a ďalšie nastavenia.
5.2    Obchodník je oprávnený používať vo svojom profile oficiálne logo Obchodníka/ predajne v podobe, v akej ho štandardne používa vo vzťahu k verejnosti, vo formáte a rozlíšení stanovenom technickými podmienkami Prevádzkovateľa prístupnými v rámci užívateľského rozhrania. Logo Obchodníka nesmie obsahovať akékoľvek reklamné informácie (napr. slogan, odkaz na zľavovú akciu, atď.), prípadne grafické označenie rovnaké alebo podobné s označením používaným Prevádzkovateľom. Obchodník zodpovedá za súlad uverejnenia loga na Portáli so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
5.3    V administračnom rozhraní Portálu je Obchodník oprávnený najmä 
    mať zobrazené údaje z profilu, 
    spravovať vlastné predajne - realizovať pridanie a/alebo odobranie predajne, úpravu údajov predajne,
    sledovať Objednávky v predajni – dátum, číslo, Záujemca, cena, akcie,
    v sekcii Značky aktivovať a deaktivovať značky Produktov, ktoré majú byť v predajniach Obchodníka ponúkané,
    označovať lokality dodania Produktov v profile Obchodníka, do ktorých je schopný dodávať Produkty Záujemcom za cenu dopravy, ktorá nie je neúmerne vysoká;

Zodpovednosť Obchodníka za obsah
5.4    Zodpovednosť Obchodníka za obsah sa riadi príslušnými ustanoveniami Podmienok.
5.5    Obchodník berie na vedomie, že väčšina Záujemcov používajúcich Portál na vyhľadávanie a zakúpenie Produktu sú spotrebitelia.

Ďalšie práva a povinnosti Obchodníka
5.6    Obchodník je povinný riadne, včas a profesionálne reagovať na nezáväzné Objednávky Záujemcov a tieto priebežne avšak bez zbytočného odkladu od ich prijatia vybavovať - komunikovať so Záujemcami, ktorí ho budú prostredníctvom Objednávky kontaktovať cez Portál. Prevádzkovateľ je oprávnený – podľa vlastného uváženia - pre porušovanie tejto povinnosti Obchodníka, odstúpiť od Zmluvy alebo zablokovať Obchodníka na Portáli.
5.7    Obchodník nie je oprávnený používať akékoľvek prostriedky neposkytované samotným Prevádzkovateľom na ovplyvnenie výsledkov vyhľadávania Ponúk na Portáli alebo iných funkcií Portálu pre účely vlastného prospechu alebo prospechu tretej osoby. Obchodník ďalej nie je oprávnený tieto prostriedky ponúkať alebo poskytovať iným Obchodníkom, Záujemcom alebo tretím osobám. V prípade porušenia tohto zákazu je Prevádzkovateľ oprávnený blokovať Obchodníka a ďalších Obchodníkov, ktorí daný prostriedok na ovplyvnenie funkcií Portálu použijú.
5.8    Obchodník je povinný udržiavať svoje identifikačné a kontaktné údaje zadané v rámci užívateľského rozhrania na Portáli/v profile neustále aktuálne. V prípade porušenia tejto povinnosti môže dochádzať ku zavádzaniu Záujemcov, na základe čoho je Prevádzkovateľ oprávnený Obchodníka dočasne zablokovať.
5.9    Obchodník je povinný bez meškania informovať Prevádzkovateľa o akejkoľvek zmene jeho údajov, ako je napr. zmena názvu obchodného mena, sídla alebo iných fakturačných údajov, zmene názvu predajne apod. Predmetom registrácie je poskytovanie služby v súvislosti s konkrétnymi predajňami Obchodníka, preto v prípade zaradenia novej predajne je Obchodník povinný túto samostatne registrovať. 
5.10    Obchodník nie je oprávnený spracúvať osobné údaje vrátane e-mailových adries Záujemcov získané prostredníctvom Portálu na iné účely ako uzavretie Kúpnej zmluvy, poskytnutie plnenia z Kúpnej zmluvy, ochranu právnych nárokov Obchodníka a plnenie právnych povinností, ktoré sa na Obchodníka vzťahujú.

6    Práva a povinnosti Prevádzkovateľa
6.1    Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah, importovaný/zaradený Obchodníkom na Portál, s výnimkou prípadov, keď je na protiprávnosť obsahu preukázateľne upozornený oprávnenými osobami, a bez zbytočného odkladu obsah neodstráni. Táto zodpovednosť Prevádzkovateľa nemá žiaden vplyv na oprávnenie Prevádzkovateľa dočasne alebo trvalo odstrániť akúkoľvek informáciu vloženú Obchodníkom na Portál v prípade, že samostatne získa akékoľvek podozrenie o jej protiprávnom charaktere alebo odmietnuť zverejnenie takejto informácie. Toto oprávnenie sa vzťahuje aj na informácie, ktoré nie sú svojou podstatou protiprávne, ale sú spôsobilé poškodiť dobré meno a záujmy Prevádzkovateľa alebo Portálu.
6.2    Prevádzkovateľ je oprávnený zablokovať Obchodníka v prípade porušenia povinností stanovených Zmluvou a/alebo Podmienkami, najmä avšak nielen v nasledujúcich prípadoch:
6.2.1    vykonanie zásahov do časti Portálu pre účely ovplyvňovania výsledkov vyhľadávania Záujemcami alebo využívanie nedovolených prostriedkov ovplyvňujúcich výsledky vyhľadávania;
6.2.2    označenie takých lokalít dodania Produktov v profile Obchodníka, do ktorých nie je schopný dodávať Produkty Záujemcom alebo cena dopravy by bola neúmerne vysoká.
6.2.3    nevykonanie aktualizácií identifikačných a kontaktných údajov;
6.2.4    zasielanie nevyžiadaných obchodných oznámení Záujemcom alebo porušovanie povinností pri nakladaní s osobnými údajmi;
6.2.5    zasahovanie do obsahu recenzií alebo ovplyvňovanie Záujemcov pre účely ovplyvnenia výsledkov recenzií, ak funkcionalita Portálu pripúšťa vkladanie recenzií;
6.2.6    uverejňovanie recenzií na iných weboch v rozpore s Podmienkami;
6.2.7    omeškanie s úhradou akýchkoľvek peňažných záväzkov voči Prevádzkovateľovi.

6.3    Zablokovanie Obchodníka môže mať povahu dočasného prerušenia možnosti používania Portálu alebo úplného ukončenia Zmluvy (odstúpenie od Zmluvy zo strany Prevádzkovateľa). Prevádzkovateľ oznámi Obchodníkovi skutočnosť, že došlo k zablokovaniu, a to formou e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu uvedenú v rámci registrácie a uvedie mu dôvody zablokovania. O dočasnom prerušení používania Portálu nie je Prevádzkovateľ povinný Obchodníka informovať dopredu.
6.4    V prípade, že by malo v súvislosti s dočasným prerušením možnosti používania portálu Obchodníkovi dôjsť k úplnému ukončeniu jeho Zmluvy o používaní Portálu, informuje Prevádzkovateľ Obchodníka o ukončení Zmluvy 30 dní predtým, než ukončenie nadobudne účinnosti s uvedením dôvodov ukončenia. Tento postup nemá vplyv na účinnosť dočasného zablokovania možnosti používania portálu. Lehota podľa tohto článku sa neuplatní, keď:
6.4.1    ukončenie Zmluvy je priamo vyžadované pre splnenie právnej povinnosti Prevádzkovateľa, a to spôsobom, ktorý neumožňuje lehotu dodržať;
6.4.2    k ukončeniu Zmluvy je daný naliehavý právny dôvod vyplývajúci z právneho predpisu, za ktorý je považovaný predovšetkým dôvod, z akého je možné odstúpiť od Zmluvy bez predchádzajúcej výzvy k náprave;
6.4.3    Obchodník preukázateľne opakovane porušil Podmienky a/alebo Zmluvy.
6.5    Prevádzkovateľ je oprávnený podmieniť zverejnenie údajov o Obchodníkovi, predajni alebo Produktoch ich predchádzajúcim schválením. V prípade, že je informácia o Obchodníkovi alebo predajni uvedená zavádzajúcim spôsobom, nezrozumiteľne alebo je zaradená do nesprávnej kategórie, je Prevádzkovateľ oprávnený informáciu náležitým spôsobom upraviť.
6.6    Prevádzkovateľ vyvinie všetko dostupné úsilie na urýchlené odstránenie zistených chýb v zobrazovaných ponukách alebo čiastočnej či úplnej nedostupnosti Portálu, ak sú spôsobené dôvodmi na jeho strane.
6.7    Prevádzkovateľ je oprávnený viesť databázu Obchodníkov, obsahujúcu ich identifikáciu, kontaktné údaje a recenzie udelené Obchodníkovi a tieto zobrazovať na Portáli aj po ukončení zmluvného vzťahu s Obchodníkom z akéhokoľvek dôvodu. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prevádzkovateľa v oblasti ochrany osobných údajov podľa zvláštnych podmienok ochrany osobných údajov na Portáli.
6.8    Prevádzkovateľ je oprávnený pre účely overovania cien, dostupnosti Produktov a testovania priechodnosti systému zasielať Obchodníkovi skúšobné objednávky ich Produktov (ďalej len „Skúšobná objednávka“). Skúšobné objednávky nesmú obsahovať údaje, na základe ktorých by sa mohol Obchodník domnievať, že ide o skutočnú objednávku zaslanú Záujemcom. Pre tento účel musí Skúšobná objednávka obsahovať aspoň nezrozumiteľné meno a adresu. Skúšobná objednávka môže obsahovať reálnu e-mailovú adresu a telefónne číslo. 
6.9    Všetky informácie odoslané Obchodníkom na Portál môžu byť Prevádzkovateľom zobrazené na Portáli bez časového obmedzenia a použité na vytváranie štatistík a analýz, a to po zablokovaní Obchodníka alebo po ukončení zmluvného vzťahu s Obchodníkom. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prevádzkovateľa v oblasti ochrany osobných údajov.

7    Riešenie sťažností Obchodníka 
7.1    Obchodník je oprávnený kedykoľvek obrátiť sa na Prevádzkovateľa so svojou sťažnosťou týkajúcou sa používania Portálu. Za sťažnosť týkajúcu sa používania Portálu sa pre tento účel považuje predovšetkým:
a)    sťažnosť týkajúca sa technických parametrov a podmienok používania Portálu,
b)    sťažnosť týkajúca sa Poplatkov a ich vyúčtovania,
c)    sťažnosť týkajúca sa obsahu Ponúk alebo recenzií a ich odstraňovania;
d)    sťažnosť na používanie a funkčnosť jednotlivých funkcionalít Portálu.

7.2    Sťažnosti prijíma Prevádzkovateľ telefonicky alebo formou e-mailu na kontakty dostupné na stránke www.nakupujstavebninyonline.sk. Osoba, ktorá sťažnosť podáva, je povinná v rámci sťažnosti uviesť aspoň:
a)    svoje údaje a údaje identifikujúce daného Obchodníka,
b)    vzťah svojej osoby k Obchodníkovi,
c)    popis okolností a skutkového základu sťažnosti vrátane časových súvislostí,
d)    formuláciu požiadavky na spôsob vyriešenia sťažnosti.

7.3    Prijatú sťažnosť vyhodnocuje Prevádzkovateľ Portálu. V prípade, že o to Obchodník výslovne požiada, zašle mu Prevádzkovateľ potvrdenie o prijatí žiadosti s vymedzením jej predmetu.
7.4    V prípade, ak sa sťažnosť Obchodníka (pokiaľ spĺňa podmienky podľa predchádzajúcich odsekov) nevyrieši ihneď, vyrieši Prevádzkovateľ sťažnosť spravidla do 15 dní od jej prijatia. Sťažnosť môže byť vyriešená nasledujúcimi spôsobmi:
a)    Prevádzkovateľ sťažnosti Obchodníka plne vyhovie a splní požiadavku Obchodníka formulovanú v rámci sťažnosti,
b)    Prevádzkovateľ sťažnosť Obchodníka zamietne a uvedie odpovedajúce dôvody (predovšetkým rozpor požiadavky alebo konania Obchodníka s Podmienkami alebo s právnym predpisom),
c)    Prevádzkovateľ si vyžiada od Obchodníka doplňujúce informácie, prípadne dôkazy k preukázaniu tvrdení uvádzaných v sťažnosti.

7.5    V prípade, že nebude telefonicky podaná sťažnosť vyriešená Prevádzkovateľom ihneď v rámci telefonátu, informuje Prevádzkovateľ  Obchodníka o výsledku vyriešenia sťažnosti zásadne e-mailom zaslaným na adresu uvedenú v administračnom rozhraní.
7.6    Postup riešenia sťažností Obchodníkov podľa tohto článku nie je akýmkoľvek sporným konaním ani mediáciou podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov. Na postup riešenia sťažností sa nahliada ako na reklamáciu plnenia Prevádzkovateľa Obchodníkom.

8    Trvanie Zmluvy
8.1    Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej schválenia Prevádzkovateľom. 
8.2    Prevádzkovateľ je oprávnený ukončiť Zmluvu s Obchodníkom aj bez uvedenia dôvodu, a to na základe písomnej výpovede s výpovednou dobou 1 mesiac, ktorá začína plynúť dňom doručenia výpovede Obchodníkovi.
8.3    Obchodník je oprávnený ukončiť Zmluvu s Prevádzkovateľom aj bez uvedenia dôvodu, a to na základe písomnej výpovede s výpovednou dobou 1 mesiac, ktorá začína plynúť dňom doručenia výpovede Prevádzkovateľovi. Výpoveď musí byť Prevádzkovateľovi zaslaná prostredníctvom administračného rozhrania Portálu, e-mailom alebo písomne na adresu Prevádzkovateľa.

9    Záverečné ustanovenia
9.1    Zmluva môže byť zmenená na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán výlučne písomne, formou očíslovaného dodatku. 
9.2    Obchodník nie je oprávnený previesť Zmluvu, práva, pohľadávky, povinnosti a záväzky podľa Zmluvy, a to ani v časti alebo v celku, na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa.
9.3    Prevádzkovateľ nie je v omeškaní s plnením akýchkoľvek peňažných a/alebo nepeňažných záväzkov a lehoty na ich plnenie sa primerane predlžujú o dobu trvania prekážok, ktoré nastali nezávisle od vôle Prevádzkovateľa, boli nepredvídateľné a neodvrátiteľné, a ktoré mu bránia v plnení (najmä avšak nielen živelné pohromy, epidémie, štrajky, politické a vojnové konflikty, výluky v doprave, omeškanie zo strany výrobcu z akýchkoľvek dôvodov). 
9.4    Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná a vážna, prejav vôle je dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme.
9.5    Práva a povinnosti Zmluvných strán sa riadia Zmluvou, Podmienkami a ďalej všeobecne záväznými právnymi predpismi, hlavne zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník.
 

Cenník
Ročný registračný poplatok za užívanie Portálu pre predajne je 499,-€ za jednu predajňu.
Nie sme platiteľmi DPH.
Cenník je platný od 1.9.2023