Všeobecné podmienky používania portálu

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Prevádzkovateľ:                   Effective Business s. r. o.
Sídlo:                                    Trenčianska 56/D, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika
IČO:                                      54469252
DIČ:                                      2121711075
Zápis:                                   Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 159678/B 

KONTAKTNÉ ÚDAJE
Adresa na doručovanie:      Trenčianska 56/D, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika
Kontakt E-MAIL:                  info@nakupujstavebninyonline.sk
PORTÁL:                             www.nakupujstavebninyonline.sk

(ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“ alebo „My“)
 

ČLÁNOK I.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Webová stránka www.nakupujstavebninyonline.sk (ďalej len ako „Portál“ alebo „NAKUPUJSTAVEBNINYONLINE“) poskytuje služby zamerané na zobrazenie kamenných predajní Obchodníkov, Záujemcami zvolených Produktov a ich cien, ktoré sú ponúkané vo vybranej lokalite Obchodníkmi registrovanými na našom Portáli. Náš Portál NAKUPUJSTAVEBNINYONLINE umožňuje Záujemcom odoslanie nezáväznej objednávky vybraného Produktu vybranému Obchodníkovi, ktorý následne môže so Záujemcom uzatvoriť kúpnu zmluvu. Portál neumožňuje uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi Záujemcom ako kupujúcim a Obchodníkom ako predávajúcim na diaľku, podľa ustanovení zákona NR SR č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov/pri používaní Portálu nedochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy na diaľku medzi Obchodníkom a Záujemcom.
 1. Tieto Všeobecné podmienky používania Portálu (ďalej aj „VPP“) upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa Portálu, Záujemcov ako užívateľov Portálu a Obchodníkov, vzájomné vzťahy Prevádzkovateľa a Záujemcu, Prevádzkovateľa a Obchodníka, Záujemcu a Obchodníka, ktoré vznikli v súvislosti a/alebo na základe ich registrácie na Portáli, alebo pri zaslaní nezáväznej Objednávky Záujemcu Obchodníkovi. Od týchto VPP je možné sa odchýliť v rozsahu individuálne dojednanej dohody s Obchodníkom, resp. so Záujemcom. Odchýlne dojednania majú prednosť pred ustanoveniami týchto VPP.
 1. Na účely týchto VPP sa pod nasledovnými pojmami rozumie:

ZÁUJEMCA je používateľ internetu prichádzajúci na webovú stránku www.nakupujstavebninyonline.sk za účelom prezerania Ponúk Produktov, následného uzatvárania osobitných kúpnych zmlúv v kamennej predajni s Obchodníkmi a/alebo za účelom ohodnotenia Produktu a služieb Obchodníkov, ak Portál túto funkcionalitu umožňuje. Záujemcom môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem o vyhľadávanie kamenných predajní, Produktov a cien Produktov prostredníctvom Portálu a/alebo o kúpu prezentovaných Produktov, pričom za týmto účelom môže vyplniť a odoslať prostredníctvom Portálu Obchodníkovi nezáväznú objednávku a následne, po vzájomnej dohode s Obchodníkom, vstúpiť s týmto do zmluvného vzťahu.

OBCHODNÍK je prevádzkovateľ vlastnej kamennej predajne, ktorý je registrovaný na Portáli, vystavujúci Ponuky Produktov dostupných v jeho kamennej predajni na Portáli NAKUPUJSTAVEBNINYONLINE. Obchodník je na Portáli identifikovaný svojim obchodným menom, sídlom/miestom podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, zápisom v registri, názvom predajne, adresou predajne, telefonickým kontaktom a emailovou adresou. Na účely využívania Portálu nie je Obchodník prevádzkovateľom e-shopu.

PRODUKT je výrobok/tovar/vec ponúkaná Obchodníkom prostredníctvom jeho kamennej predajne, ktorého základná ponuka je nahrávaná administrátorom Portálu na Portál NAKUPUJSTAVEBNINYONLINE.

PONUKA je ponuka Produktov ponúkaných konkrétnym Obchodníkom v jeho kamennej predajni, ktorá je súčasne umiestnená na Portáli NAKUPUJSTAVEBNINYONLINE. Všeobecná neadresná prezentácia Produktov Obchodníkov prostredníctvom Portálu je informatívneho charakteru a ako taká bez ďalšieho nepredstavuje prejav vôle konkrétneho Obchodníka ako predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu s konkrétnym kupujúcim – nepredstavuje návrh na uzavretie zmluvy v zmysle ustanovenia § 43a Občianskeho zákonníka, nepredstavuje ani verejný prísľub v zmysle ustanovenia § 850 Občianskeho zákonníka a nepredstavuje ani verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle ustanovenia § 276 Obchodného zákonníka.

OBJEDNÁVKA je reakcia Záujemcu na Ponuku, zaslaná Obchodníkovi Záujemcom prostredníctvom stránok Portálu NAKUPUJSTAVEBNINYONLINE, ktorej predmetom je dopyt Záujemcu po Tovare podľa Ponuky konkrétneho Obchodníka. Objednávka je nezáväzná pre obe strany (t.j. Obchodníka aj Záujemcu) a je považovaná za predzmluvnú komunikáciu. Portál nezodpovedá za aktuálnosť a výšku kúpnej ceny, ktorá je uvedená pri Produktoch. Výšku záväznej kúpnej ceny Produktu si Záujemca dohodne pri uzatvorení kúpnej zmluvy s Obchodníkom.

KÚPNA ZMLUVA je kúpna zmluva uzatváraná medzi Záujemcom ako kupujúcim a Obchodníkom ako predávajúcim, v kamennej predajni Obchodníka. Kúpna zmluva medzi Záujemcom a Obchodníkom sa považuje za uzatvorenú, keď sa zmluvné strany dohodnú na jej podstatných náležitostiach.  Až uzatvorením kúpnej zmluvy sa Obchodník zaväzuje dodať Záujemcovi objednaný Produkt za dohodnutých podmienok a Záujemca sa zaväzuje zaplatiť za Produkt dohodnutú kúpnu cenu, s ktorou sa riadne oboznámi pred uzatvorením kúpnej zmluvy. Všetky vzťahy medzi Obchodníkom a Záujemcom pri uzatváraní kúpnej zmluvy v kamennej predajni sú riadené obchodnými podmienkami príslušného Obchodníka a riadia sa príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“). Ak je Záujemca spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len ako „Občiansky zákonník“), teda ak sa jedná o fyzickú osobu - kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa ich vzájomné vzťahy príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“).

 1. Portál NAKUPUJSTAVEBNINYONLINE prevádzkuje internetovú stránku www.nakupujstavebninyonline.sk samostatne a nespolupracuje s inými spoločnosťami, ktoré by v mene Prevádzkovateľa vykonávali registrácie a Objednávky. Akákoľvek ponuka od spoločnosti odlišnej od Prevádzkovateľa je považovaná za podvodné konanie a zneužitie dobrého mena Prevádzkovateľa a jeho domény www.nakupujstavebninyonline.sk.
 1. Záujemcovia a Obchodníci berú na vedomie, že VPP sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.  Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s používaním Portálu a týchto VPP budú riešené výlučne podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky.

 

ČLÁNOK II.

REGISTRÁCIA  ZÁUJEMCU A OBCHODNÍKA

 

REGISTRÁCIA ZÁUJEMCU

 1. Užívanie Portálu na účely prehliadania Ponúk alebo Produktov Obchodníkov a vyhľadávania najvýhodnejších Ponúk nie je podmienené registráciou Záujemcu na Portáli. Užívanie Portálu ani registrácia Záujemcu na Portáli nie sú Záujemcovi spoplatnené, s výnimkou výdavkov na prevádzku vlastného zariadenia a výdavkov na internetové pripojenie.
 1. Na využitie niektorých doplnkových funkcií Portálu je požadovaná registrácia Záujemcu. Vytvorenie Registračného účtu Záujemcu je možné urobiť prostredníctvom Portálu zadaním požadovaných údajov (meno a priezvisko, bydlisko, telefón, užívateľské meno, platná e-mailová adresa, prístupové heslo). Záujemca má možnosť prihlásiť sa k Registračnému účtu prostredníctvom rozhrania Portálu a spravovať údaje v rámci účtu uložené.

 

REGISTRÁCIA OBCHODNÍKA

 1. Na účel prezentácie Obchodníka prostredníctvom vystavovania Ponúk Produktov na Portáli je Obchodník povinný registrovať sa prostredníctvom registračného rozhrania Portálu. Obchodník pri registrácii uvedie obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, údaj o zápise v príslušnom registri, adresu predajne, E-mail, telefóny, a vytvorí si prihlasovacie údaje (používateľské meno/E-mail, heslo). Potvrdením registrácie zo strany Prevádzkovateľa je medzi ním a Obchodníkom uzavretá Zmluva o užívaní Portálu, ktorá sa riadi aj týmito VPP.
 1. Na registráciu Obchodníka a na uzavretie Zmluvy o užívaní Portálu nemá Obchodník právny nárok. Prevádzkovateľ je oprávnený registráciu Obchodníka a jeho návrh na uzavretie Zmluvy o užívaní Portálu i bez uvedenia dôvodu odmietnuť.
 1. Práva a povinnosti Obchodníka týkajúce sa registrácie a komunikácie s Prevádzkovateľom neupravené týmito VPP, sa riadia Zmluvou o užívaní Portálu.
 1. Záujemca a Obchodník sú povinní pri registrácii uvádzať všetky údaje správne a pravdivo. Údaje uvedené v Registračnom účte Záujemcu alebo pri profile Obchodníka sú Záujemca a Obchodník povinní pri akejkoľvek zmene aktualizovať. Údaje uvedené Záujemcom v Registračnom účte a pri vytváraní Objednávok ako aj údaje v profile Obchodníka sú považované za správne. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu vzniknutú Záujemcovi a/alebo Obchodníkovi v dôsledku uvedenia nesprávnych údajov.
 1. Každý Záujemca je oprávnený vytvoriť Registračný účet iba pre seba. Rovnako každý Obchodník je oprávnený registrovať sa a vytvoriť si profil na Portáli iba pre seba. Vytvorenie Registračného účtu alebo profilu Obchodníka osobou, ktorá na uvedené nie je oprávnená, je zakázané, pričom Prevádzkovateľ je vo vzťahu k takto vytvoreným registráciám oprávnený postupovať v zmysle svojej zodpovednosti za obsah uložený na Portáli Záujemcami podľa článku „Zodpovednosť Prevádzkovateľa a Obchodníka“.
 1. Každý Záujemca je povinný zachovávať mlčanlivosť, pokiaľ ide o prístupové údaje k Registračnému účtu. Každý Obchodník je povinný zachovávať mlčanlivosť, pokiaľ ide o prístupové údaje k profilu Obchodníka. Sú povinní  uchovávať ich v tajnosti a zabrániť neoprávnenému prístupu k nim a ich zneužitiu. Ak dôjde k strate prístupových údajov alebo k podozreniu ohľadom možnosti ich možného zneužitia, je Záujemca alebo Obchodník povinný neodkladne o tom informovať Prevádzkovateľa, ako aj strpieť zrušenie Registračného účtu a/alebo profilu Obchodníka v prípade, ak Prevádzkovateľ na základe vlastného uváženia dôjde k záveru, že ďalej nie je možné zabezpečiť ochranu Registračného účtu Záujemcu a/alebo profilu Obchodníka pred jeho možným zneužitím.
 1. Záujemca nie je oprávnený umožniť využívanie Registračného účtu tretím osobám. Obchodník nie je oprávnený umožniť využívanie svojho profilu tretím osobám. Používanie Portálu zamestnancom alebo inou oprávnenou osobou splnomocnenou Záujemcom alebo Obchodníkom sa na účely týchto VPP považuje za užívanie Portálu Záujemcom alebo Obchodníkom.
 1. Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť Záujemcovi Registračný účet, ako aj Obchodníkovi jeho profil, a to najmä v prípade, ak Záujemca nevyužíva svoj Registračný účet alebo Obchodník svoj profil viac ako 6 mesiacov, alebo v prípade, ak Záujemca alebo Obchodník poruší svoje povinnosti podľa týchto VPP alebo Zmluvy o užívaní Portálu, ako aj bez uvedenia dôvodu.
 1. Obchodník a Záujemca berú na vedomie, že Registračný účet Záujemcu a profil Obchodníka nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä vzhľadom na nevyhnutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia Prevádzkovateľa alebo tretích osôb. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu vzniknutú Záujemcovi alebo Obchodníkovi v súvislosti s nedostupnosťou Registračného účtu a/alebo profilu Obchodníka.
 1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré Obchodníkovi alebo Záujemcovi vzniknú z dôvodu alebo v súvislosti s porušením povinností uvedených v týchto VPP alebo v Zmluve o užívaní Portálu zo strany Obchodníka.

 

ČLÁNOK III.

PONUKA PRODUKTOV A OBJEDNÁVKA

 1. Na Portáli sú zobrazené Produkty Obchodníkov, ktoré predstavujú Ponuku. Ponuky sú pravidelne aktualizované. Ponuka odkazuje na konkrétny Produkt ponúkaný Obchodníkom. Ponuky je možné vyhľadať podľa kritérií miesta dodania Produktu, základnej charakteristiky celej skupiny a podskupín Produktov, výrobcov, cenového rozpätia, technických špecifikácií a pod. V Ponuke nie sú uvádzané náklady na dodanie Produktov, a to s ohľadom na ich špecifický charakter ako stavebnín.
 1. Portál umožňuje Záujemcom vyhľadávať a porovnávať jednotlivé Ponuky, a umožňuje odosielanie nezáväzných Objednávok zo strany Záujemcu Obchodníkom za účelom prípadného následného uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi Záujemcom ako kupujúcim a Obchodníkom ako predávajúcim v kamennej predajni. Objednávka predstavuje pre Obchodníka informáciu, že Záujemca sa zaujíma o jeho Produkty. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné chyby, nepresnosti alebo chybné údaje jednotlivých Ponúk.
 1. Portál zverejňuje iba Ponuky registrovaných Obchodníkov. Prevádzkovateľ netvrdí ani nezodpovedá za to, že Ponuka Produktov zahŕňa komplexnú ponuku sortimentu kamenných predajní jednotlivých Obchodníkov. Za rozsah Ponuky Produktov zodpovedá Obchodník.
 1. Záujemca má možnosť urobiť výber Produktov ponúkaných jednotlivými Obchodníkmi zvolením relevantných kritérií alebo zadaním názvu Produktu alebo jeho časti do vyhľadávacieho poľa Portálu. Po vykonaní výberu Produktu Záujemcom Portál ponúkne zoznam relevantných Ponúk, zodpovedajúcich zadaniu Záujemcu.
 1. Cez Portál môže Záujemca oznámiť Obchodníkovi dopyt po akomkoľvek Produkte, ktorý je zverejnený na Portáli pre vybranú lokalitu/miesto dodania Produktu.
 1. Po stlačení tlačidla VLOŽIŤ DO KOŠÍKA sa Produkt automaticky pridá do tzv. nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie. Po zadaní Záujemcom zvoleného Produktu do nákupného košíka sa tento môže rozhodnúť, či si želá Objednávku uzavrieť (vyplní pripravený objednávkový formulár) alebo chce pokračovať v prehliadaní Produktov/Ponuky. Pri vytváraní nezáväznej Objednávky je Záujemca povinný vyplniť údaje, ktoré od neho Portál vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia nezáväznej Objednávky a zaslané ako dopyt Obchodníkovi. Podmienkou platnosti Objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov uvedených v Objednávke.
 1. Pred odoslaním Objednávky Obchodníkovi má Záujemca možnosť skontrolovať a meniť informácie vyplnené v objednávkovom formulári, a tiež zistiť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní informácií do Objednávky.
 1. Do nákupného košíka si Záujemca môže vložiť zvolené Produkty aj s kontaktom na vybranú kamennú predajňu Obchodníka. V prípade, že Záujemca vloží do košíka Produkty z viacerých predajní, Objednávka sa automaticky rozdelí na samostatné Objednávky pre každú predajňu zvlášť.  Portál odošle Objednávku ako dopyt Obchodníkovi, ktorý so Záujemcom v kamennej predajni osobitne dohodne podmienky Kúpnej zmluvy a splní si povinnosti predávajúceho v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a iné. Prevádzkovateľ nezodpovedá za splnenie povinností Obchodníka podľa predchádzajúcej vety, ani za následné plnenie Kúpnej zmluvy. Obchodník zodpovedá za riadne poskytnutie informácií, ktoré musia byť Záujemcovi, pokiaľ je spotrebiteľom, poskytnuté pred uzavretím Kúpnej zmluvy. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadnú neplatnosť Kúpnej zmluvy, za nedodanie Produktov podľa Kúpnej zmluvy alebo za jeho vady, odstúpenia od Kúpnej zmluvy a reklamácie Produktov.

 

ČLÁNOK IV.

ZODPOVEDNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA A OBCHODNÍKA

 1. Prevádzkovateľ nie je sprostredkovateľom uzatvorenia Kúpnej zmluvy medzi Záujemcom ako kupujúcim a Obchodníkom ako predávajúcim, a  nenesie zodpovednosť za dohodnuté zmluvné podmienky medzi Záujemcom a Obchodníkom podľa článku III. týchto VPP a ani za následné plnenie Kúpnej zmluvy.
 1. Prevádzkovateľ zodpovedá za identifikáciu Obchodníka na základe Obchodníkom zadaných údajov a za odoslanie nezáväznej Objednávky Záujemcu Obchodníkovi.
 1. Prevádzkovateľ nezodpovedá (okrem vyššie uvedeného) za súlad Ponuky s právnymi predpismi (porušenie autorských práv tretích osôb k fotografiám, umiestňovaným v rámci Ponúk na stránku Portálu Obchodníkom, za porušenie právnych predpisov na ochranu osobnosti, ochranu spotrebiteľa, ochranu proti nekalej súťaži alebo ochranu priemyselného vlastníctva Obchodníkom), za súlad Ponúk so skutočne dodaným Produktom, včasné dodanie Produktu Obchodníkom vo vzťahu k informácii o dostupnosti Produktu uvedenej v Ponuke, súlad Produktu s Kúpnou zmluvou, vyriešenie nárokov z vád Produktu alebo reklamácií Obchodníkom alebo servisným strediskom, škodu vzniknutú Záujemcovi alebo tretím osobám v dôsledku omeškania Obchodníka s dodaním Produktu alebo v dôsledku používania Produktu, nesprávny alebo nevhodný výber Produktu Záujemcom, nedostupnosť spôsobenú poskytovateľom internetového pripojenia Záujemcu a Obchodníka, dostupnosť Portálu.
 1. Obchodník zodpovedá za súlad dát odoslaných na zobrazenie na Portáli pri predajni s Produktom, ktorý je predmetom Ponuky, za súlad informácií tvoriacich súčasť Ponuky s právnymi predpismi (najmä s autorskoprávnou ochranou použitých fotografií, právami na použitie ochranných známok a iných označení), za úplnosť informácií tvoriacich súčasť Ponuky, najmä za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z predpisov na ochranu spotrebiteľa i zo zvláštnych právnych predpisov regulujúcich príslušnú kategóriu Produktu, za včasnú reakciu na Objednávku a za prípadné uzavretie Kúpnej zmluvy, včasné odoslanie Produktu  Záujemcovi, v súlade s informáciou o dostupnosti Produktu uvedenou v Ponuke, súlad odoslaného Produktu s Ponukou a Objednávkou, vybavenie uplatnených nárokov z vád Produktu a z reklamácií. Obchodník nie je oprávnený spracúvať osobné údaje, odovzdané mu zo strany Prevádzkovateľa, na iný účel, ako je  vybavenie Objednávky a plnenie povinností z Kúpnej zmluvy.

 

ČLÁNOK V.

PRÁVA A POVINNOSTI ZÁUJEMCU A PRAVIDLÁ VKLADANIA PRÍSPEVKOV

 1. Záujemca môže byť v závislosti od funkcionality Portálu oprávnený informovať Prevádzkovateľa o prípadoch, kedy mu Produkt nebol Obchodníkom doručený včas alebo sa dodaný Produkt nachádzal v akomkoľvek rozpore s Kúpnou zmluvou. O spustení uvedenej funkcionality Portálu rozhoduje Prevádzkovateľ a o uvedenej skutočnosti informuje na Portáli.
 1. Záujemca nie je oprávnený používať akékoľvek prostriedky, neposkytované samotným Prevádzkovateľom, na ovplyvnenie výsledkov vyhľadávania Ponúk na Portáli alebo iných funkcií Portálu, a tieto prostriedky ponúkať alebo poskytovať iným osobám. Záujemca najmä nie je oprávnený zasahovať do zdrojového kódu Portálu, implementovať do systému Portálu software ovplyvňujúci výsledky vyhľadávania alebo zasahujúci do iných funkcií Portálu a tento software ponúkať ostatným Záujemcom, Obchodníkom alebo tretím osobám. V prípade porušenia tohto zákazu je Prevádzkovateľ oprávnený zrušiť Registračný účet daného Záujemcu, zablokovať IP adresu Záujemcu alebo zrušiť registráciu Obchodníka, ktorý daný prostriedok na ovplyvnenie funkcií Portálu použije.

 

ČLÁNOK VI.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto VPP boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav vzájomných vzťahov medzi Prevádzkovateľom, Obchodníkom a Záujemcom.
 1. Záujemcovia majú možnosť obrátiť sa na Prevádzkovateľa s prípadnými sťažnosťami a reklamáciami na činnosť Portálu Prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktných údajov uvedených záhlaví týchto VPP pri identifikácii Prevádzkovateľa.
 1. Sťažnosti Obchodníkov týkajúce sa fungovania Portálu a vzťahu s Prevádzkovateľom sú Obchodníci oprávnení riešiť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených záhlaví týchto VPP pri identifikácii Prevádzkovateľa.
 1. Ak ktorékoľvek ustanovenie týchto VPP je alebo sa kedykoľvek stane neplatným alebo nevykonateľným v akomkoľvek ohľade, platnosť a vykonateľnosť zostávajúcich ustanovení týchto VPP tým nebude dotknutá ani narušená. Prevádzkovateľ pristúpi k nahradeniu akéhokoľvek neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia novým ustanovením, pričom tieto nové ustanovenia sa budú čo najviac blížiť významu tých neplatných alebo nevykonateľných ustanovení, ktoré sa nimi nahrádzajú. Nie je dotknuté právo Prevádzkovateľa na jednostrannú zmenu týchto VPP, najmä z dôvodu zmien právnych predpisov, technologických zmien ovplyvňujúcich napr. komunikáciu Prevádzkovateľa so Záujemcom alebo Obchodníkom, z dôvodu rozšírenia alebo zmien služieb poskytovaných Prevádzkovateľom. Nová verzia VPP sa však v žiadnom prípade nepoužije na Objednávky, ktoré boli odoslané ešte za účinnosti predchádzajúcej (staršej) verzie VPP. Takéto Objednávky sa riadia predchádzajúcim znením VPP.
 1. Potvrdením tlačidla „ODOSLAŤ NEZÁVÄZNÚ OBJEDNÁVKU“ pred odoslaním Objednávky Záujemca vyjadruje, že sa vopred oboznámil s týmito VPP, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí. Bez uvedeného potvrdenia nebude možné Objednávku odoslať.
 1. VOP v ich aktuálne činnom znení sú dostupné elektronicky na Portáli Prevádzkovateľa.
 1. Prevádzkovateľ, Záujemca a Obchodník sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie – najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre všetky strany.
 1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť od _7. 3. 2022_

 

AUTORSKÉ PRÁVO:

 1. Webová stránka Portálu a spôsob jej prevedenia sú chránené príslušnými ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov.
 1. Všetky informácie, prehľady a popisy, príp. obrázky nachádzajúce sa na tejto webovej stránke sú chránené autorskými právami.