PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Ochrana osobných údajov, ktoré spracúvame, je jednou z našich najdôležitejších priorít.  Tieto podmienky vysvetľujú, akým spôsobom získavame a ďalej spracúvame osobné údaje pri prevádzkovaní našej webovej stránky www.nakupujstavebninyonline.sk (ďalej len ako „Portál“) a pri propagácií našej spoločnosti a nami poskytovaných služieb.

Bližšie informácie ohľadom podmienok používania Portálu nájdete vo Všeobecných podmienkach používania portálu“, záväzných pre obchodníkov, ktorých produkty sú zverejnené na Portáli (ďalej len ako „Obchodník“) a pre záujemcov, ktorí vytvoria nezáväznú objednávku prostredníctvom Portálu (ďalej len ako „Záujemca“), v kompletnom znení zverejnených tu.

Prosím, vezmite na vedomie, že naše služby nie sú určené (adresované) deťom (osobám mladším ako 18 rokov).

Vaše súkromie berieme vážne. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj len “GDPR ”), ktoré v článkoch 12 až 22 upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby a tými ustanoveniami Zákona NRSR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä §§ 78 a 79).

Tento dokument obsahuje všetky informácie, ktoré sme Vám povinní poskytnúť podľa článku 13 GDPR.

 

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM A AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?

Prevádzkovateľom webovej stránky www.nakupujstavebninyonline.sk / Portálu a vašich osobných údajov je Effective Business s. r. o., sídlo: Trenčianska 56/D, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 54469252, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 159678/B  (ďalej aj len „prevádzkovateľ“, alebo „my“).

Ak máte akékoľvek otázky, alebo si chcete uplatniť svoje práva, môžete nás kontaktovať e-mailom na info@nakupujstavebninyonline.sk, alebo poštou na adrese: Effective Business s. r. o., Trenčianska 56/D, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika.

 

NA AKÉ ÚČELY A NA ZÁKLADE AKÝCH PRÁVNYCH ZÁKLADOV SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE? KOHO ÚDAJE SPRACÚVAME NA TEN-KTORÝ ÚČEL? AKÉ SÚ NAŠE OPRÁVNENÉ ZÁUJMY?

Účely spracúvania

Kategórie dotknutých osôb

Právny základ

Oprávnený záujem

Poskytovanie služby – odoslanie nezáväznej objednávky / dopytu Záujemcu prostredníctvom Portálu Záujemcom vybranému Obchodníkovi

Kategórie dotknutých osôb: Záujemcovia  - fyzické osoby a osoby konajúce v mene alebo za Záujemcov – právnické osoby

 

Právny základ spracúvania:

 

 • plnenie zmluvy (nepísomnej bezodplatnej dohody) so Záujemcom (o poskytnutí služby), vrátane predzmluvných vzťahov podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
 • a ohľadne osobných údajov osôb konajúcich v mene alebo za Záujemcov – právnické osoby, náš oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR

 

Náš oprávnený záujem spočíva v: riadnom poskytnutí služby Záujemcovi – právnickej osobe

 

Registračný účet Záujemcu; popis účelu: vedenie Registračného účtu Záujemcu a poskytovanie s tým súvisiacich služieb/ funkcií Portálu Záujemcovi

Kategórie dotknutých osôb: Záujemcovia  - fyzické osoby a osoby konajúce v mene alebo za Záujemcov – právnické osoby

 

Právny základ spracúvania:

 

 • plnenie zmluvy (nepísomnej bezodplatnej dohody) so Záujemcom (o poskytnutí služby), vrátane predzmluvných vzťahov podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
 • a ohľadne osobných údajov osôb konajúcich  v mene alebo za Záujemcov – právnické osoby, náš oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR

 

Náš oprávnený záujem spočíva v: riadnom poskytnutí služby Záujemcovi – právnickej osobe

 

Profil Obchodníka; popis účelu: vedenie registračného účtu/Profilu Obchodníka a poskytovanie s tým súvisiacich služieb/ funkcií Portálu Obchodníkovi

Kategória dotknutých osôb:Obchodníci a osoby konajúce v mene alebo za Obchodníkov

 

Právny základ spracúvania:

 

 • plnenie zmluvy s Obchodníkom, vrátane predzmluvných vzťahov podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
 • a ohľadne osobných údajov osôb konajúcich  v mene alebo za Obchodníka, náš oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR

 

Náš oprávnený záujem spočíva v: riadnom poskytnutí služby Obchodníkovi

 

Evidencia a vybavovanie sťažností, žiadostí, podnetov a otázok, ktoré nám boli doručené prostredníctvom rôznych kanálov (telefonicky, emailom, cez kontaktný formulár umiestnený na Portáli)

Kategória dotknutých osôb: všetky fyzické osoby, ktoré nám zaslali žiadosť, sťažnosť, podnet, alebo nám položili otázku telefonicky, emailom alebo cez kontaktný formulár umiestnený na Portáli

 

Právny základ:

 

 • plnenie zmluvy s dotknutou osoboupodľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (ak ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba).
 • v ostatných prípadoch (ak nejde o plnenie zmluvy s dotknutou osobou) náš oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v: uspokojení rôznych požiadaviek Záujemcov a Obchodníkov a vybavovaní a urovnávaní sťažností Záujemcov a Obchodníkov a tým v postupnom zvyšovaní kvality našich služieb a spokojnosti Záujemcov a Obchodníkov.

 

Propagácia, resp. zvyšovanie povedomia o spoločnosti, službách a obchodnej značke v online prostredí (PR); ide najmä o prevádzkovanie/ správu fanúšikovského/ firemného profilu na sociálnych sieťach  - Facebook a Instagram a komunikáciu s užívateľmi týchto sietí. Zároveň môže dochádzať k spracúvaniu údajov pri našej komunikácii cez Messenger, ak s nami komunikujete Messenger.

Kategórie dotknutých osôb: fyzické osoby - návštevníci nášho firemného profilu / našej fanúšikovskej stránky

 

Právny základ:  oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Oprávnený záujem spočíva v: propagácií, resp. zvyšovaní povedomia o spoločnosti, službách a obchodnej značke v online prostredí.

 

Pri návšteve nášho profilu zriadeného na Facebook-u zaznamenáva Facebook okrem iného Vašu internetovú IP-adresu, ako aj ďalšie informácie, ktoré sa nachádzajú na Vašom počítači vo forme „cookies“ (každý z týchto súborov obsahuje jedinečný kód užívateľa, ktorý je aktívny počas obdobia dvoch rokov). Tieto informácie slúžia na to, aby nám Facebook ako prevádzkovateľovi fanúšikovskej stránky, poskytol štatistické informácie o jej používaní. Štatisticky dostávame v súhrnnej anonymizovanej podobe a používame ich na to, aby boli naše príspevky a aktivity na našich stránkach sociálnych médií čo najpríťažlivejšie pre používateľov. Bližšie informácie o týchto štatistických informáciách („insights“) nájdete na: https://www.facebook.com/help/pages/insights. Pri predmetnom spracúvaní (súhrnné štatistiky/ „insights“) sú prevádzkovateľ Portálu/ Ľubomír Tehlár, IČO: 33521841 a spoločnosť Meta Platforms Ireland (pôvodne Facebook Ireland Limited) (ďalej len „Meta“) spoloční prevádzkovatelia, pričom základné prvky dohody spoločných prevádzkovateľov pre tento prípad sú dostupné tu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

 

Priama marketingová komunikácia; Cielenie reklám v online prostredí

Kategórie dotknutých osôb: všetky fyzické osoby (staršie ako 18 rokov), ktoré nám udelili súhlas so spracúvaním ich osobných údajov na predmetný účel

 

Právny základ: súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR

Štatistické účely

Právny základ: akékoľvek právne základy tu uvedených účelov (zlučiteľné účely) v zmysle čl. 89 GDPR

Účtovné a daňové účely; popis účelu: ide o spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou účtovných dokladov /účtovníctva prevádzkovateľa.

Kategórie dotknutých osôb: kontaktné osoby Obchodníkov

 

Právny základ: plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR

 

Súvisiace právne predpisy: Zákon o účtovníctve, Zákon o dani z príjmov, Zákon o dani z pridanej hodnoty, Daňový poriadok a ďalšie zákony v oblasti účtovníctva a správy daní.

Dokumentácia GDPR; popis účelu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

a) vedenie internej agendy spojenej s preukazovaním splnenia povinností na úseku ochrany osobných údajov (čl. 5 odsek 2 GDPR);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

b) agenda práv dotknutých osôb; ide o spracúvanie osobných údajov na účely vybavovania práv dotknutých osôb uplatnených podľa článkov 15 až 22 GDPR, najmä: prijatia a posúdenia žiadosti o výkon práva; identifikácie žiadajúcej osoby o výkon práva; vykonávania nevyhnutne potrebných spracovateľských operácii s osobnými údajmi pre výkon práva dotknutej osoby;

Kategórie dotknutých osôb:

 

a) všetky v tomto stĺpci uvedené kategórie dotknutých osôb (všetky kategórie dotknutých osôb, ktorých osobné údaje spracúvame)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

b) dotknutá osoba uplatňujúca si svoje právo podľa článkov 15 až 22 GDPR

 

Právny základ: plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR (súvisiace právne predpisy: GDPR)

Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa (právna agenda)

Kategórie dotknutých osôb: protistrana, voči ktorej si uplatňujeme svoje právne nároky, alebo ktorá si uplatňuje svoje právne nároky voči nám, a to mimosúdne, alebo v súdnych, rozhodcovských, správnych, exekučných, konkurzných a reštrukturalizačných konaniach a fyzické osoby oprávnené konať v mene a za túto protistranu a iné fyzické osoby zúčastnené na konaní pri prejednávaní a rozhodovaní takého sporu;

 

Právny základ: náš oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR

 

Náš oprávnený záujem spočíva v: preukazovaní, uplatňovaní a obhajovaní, t. j. úspešnej ochrane a obrane našich právnych nárokov

Správa registratúry

Kategórie dotknutých osôb:

 

I. dotknuté osoby, ktoré sú súčasťou registratúrnych záznamov (v zmysle Zákona o archívoch a registratúrach)  - všetky v tomto stĺpci uvedené kategórie dotknutých osôb (všetky kategórie dotknutých osôb, ktorých osobné údaje spracúvame)

 

II. odosielatelia a prijímatelia korešpondencie

 

Právny základ: plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR (súvisiace právne predpisy: zákon NRSR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

 

 

KOMU SPRÍSTUPŇUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ?

Vaše osobné údaje poskytujeme nasledovným príjemcom:

 • poskytovateľom IT služieb, softvérového vybavenia a cloudových služieb;
 • našim účtovným a daňovým poradcom;
 • poskytovateľom/prevádzkovateľom príslušnej sociálnej siete;
 • advokátskej kancelárií, exekútorom, súdom;
 • orgánom verejnej moci, ak tak ustanoví osobitný predpis;

vrátane zamestnancov týchto osôb.

 

DO KTORÝCH KRAJÍN PRENÁŠAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ?

Niektorí poskytovatelia (dodávatelia) služieb-  Meta (aplikácie Facebook, Instagram, Messenger), a ich zariadenia sa nachádzajú v USA, pričom USA sú považované za tretiu krajinu, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany. Nakoľko rozsudkom Súdneho dvora EÚ vo veci Schrems II (https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228677&pageIndex=0&doclang=SK&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9714254 ) došlo k zrušeniu „Privacy shield“, všetky uvedené prenosy do USA sú vykonávané na základe štandardných zmluvných doložiek schválených Komisiou.

Tu nájdete odkaz na štandardné zmluvné doložky, ktoré sa týkajú prenosu údajov do USA:

Facebook

Instagram

https://www.facebook.com/policy.php

 

https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp

S výnimkou vyššie uvedených prípadov nezamýšľame cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko).

Ak by však k prenosom do tretích krajín došlo, tieto budú vykonávané len na základe rozhodnutia Komisie EÚ o primeranosti alebo budeme pred samotným prenosom vyžadovať splnenie iných záruk na ochranu osobných údajov (napr./ najmä uzatvorenie tzv. štandardných zmluvných doložiek). 

 

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ?

Vaše osobné údaje uchovávame najdlhšie do momentu, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú.

Účely spracúvania

Doba uchovávania

Poskytovanie služby – odoslanie nezáväznej objednávky / dopytu Záujemcu prostredníctvom Portálu Záujemcom vybranému Obchodníkovi

6 mesiacov od odoslania nezáväznej objednávky

Registračný účet Záujemcu

Po dobu existencie Registračného účtu. Svoj Registračný účet môžete kedykoľvek vymazať. Prevádzkovateľ vymaže váš Registračný účet v prípade, že sa do neho neprihlásite po dobu dlhšiu ako 6 mesiacov.

Profil Obchodníka

Po dobu existencie registračného účtu/Profilu. Svoj Profil môžete kedykoľvek vymazať. Prevádzkovateľ vymaže váš Profil v prípade, že sa do neho neprihlásite po dobu dlhšiu ako 6 mesiacov.

Evidencia a vybavovanie sťažností, žiadostí, podnetov a otázok, ktoré nám boli doručené prostredníctvom rôznych kanálov (telefonicky, emailom, cez kontaktný formulár umiestnený na Portáli)

3 mesiace od vybavenia sťažnosti, žiadosti, podnetu, či otázky.

Propagácia, resp. zvyšovanie povedomia o spoločnosti, službách a obchodnej značke v online prostredí (PR)

Osobné údaje, ktoré sú obsahom súkromnej komunikácie cez aplikáciu Messenger uchováva prevádzkovateľ 3 mesiace od vybavenia požiadavky; to neplatí, ak ide údaje spracúvané na iný účel - ktorýkoľvek účel uvedený v ľavom stĺpci tejto tabuľky - vtedy sa na tieto údaje bude vzťahovať lehota nastavená pre tento iný účel (napríklad v prípade, že si cez aplikáciu Messenger uplatníte svoje práva podľa GDPR, tieto vaše údaje bude prevádzkovateľ spracúvať na účel "Dokumentácia GDPR/agenda práv dotknutých osôb" a bude ich uchovávať po dobu 5 rokov od vybavenia vašej žiadosti);

 

osobné údaje, ktoré sú súčasťou referencií a komentárov dotknutých osôb k príspevkom prevádzkovateľa, zverejnených na firemnom profile – fanúšikovskej stránke na sociálnej sieti, sú uchovávané/zverejnené počas lehoty zverejnenia tejto referencie, alebo toho - ktorého príspevku prevádzkovateľa; lehota môže byť skrátená priamo dotknutou osobou vymazaním komentára, alebo referencie; ak to funkcionalita stránky nedovoľuje prevádzkovateľ, na základe žiadosti dotknutej osoby,  komentár, alebo referenciu vymaže.

 

osobné údaje, ktoré sú vyjadrením záujmu o stránku/ obsah stránky ("Páči sa mi to", "Sledovať" a pod.) sú uchovávané počas existencie príslušnej stránky, prípadne do doby, keď dotknutá osoba sama nezruší svoj záujem - napríklad zruší označenie "Páči sa mi to".

Priama marketingová komunikácia; Cielenie reklám v online prostredí

Počas doby, na ktorú bol udelený súhlas, alebo do odvolania súhlasu, podľa tohto, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Štatistické účely

Počas trvania tu uvedených účelov

Účtovné a daňové účely

Účtovnú dokumentáciu prevádzkovateľ uchováva 10 rokov v súlade s § 35 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a § 76 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

Dokumentácia GDPR; popis účelu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

a) vedenie internej agendy spojenej s preukazovaním splnenia povinností na úseku ochrany osobných údajov (čl. 5 odsek 2 GDPR);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

b) agenda práv dotknutých osôb;

a) Zdokumentovanie bezpečnostného incidentu, vrátane prípadných  príslušných oznámení (Úradu na ochranu osobných údajov, dotknutým osobám) uchováva prevádzkovateľ 5 rokov, zmluvy o spracúvaní osobných údajov, vrátane pokynov sprostredkovateľovi/ďalšiemu sprostredkovateľovi a záznamov z komunikácie, týkajúcej sa preverovania záruk na dodržanie GDPR sprostredkovateľmi/ďalšími sprostredkovateľmi uchováva prevádzkovateľ 5 rokov od ukončenia zmluvy o spracúvaní osobných údajov a vysporiadania všetkých vecných a finančných záväzkov zo zmluvy, súhlas so spracúvaním osobných údajov uchováva prevádzkovateľ 5 rokov od jeho odvolania, alebo uplynutia doby, na ktorú bol udelený, odvolanie súhlasu uchováva prevádzkovateľ 5 rokov od doručenia odvolania a dokumentáciu preukazujúcu informovanie dotknutej osoby podľa článku 13 a / alebo 14 GDPR počas spracúvania osobných údajov dotknutej osoby na predmetný účel/účely (v súlade s týmto stĺpcom tabuľky)

 

b) 5 rokov od vybavenia žiadosti dotknutej osoby.

Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa (právna agenda)

5 rokov od vecného a finančného vysporiadania sporu (pri mimosúdnom vysporiadaní) a pri súdnom vymáhaní nároku 10 rokov od právoplatného skončenia súdneho konania, alebo 1 rok od ukončenia exekúcie.

Správa registratúry

V súlade s lehotami uvedenými v tomto stĺpci záznamu.

 

AKO O VÁS ZÍSKAVAME OSOBNÉ ÚDAJE? STE POVINNÝ (Á) NÁM VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE POSKYTNÚŤ?

Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás (najmä ak vyplníte a odošlete nezáväznú objednávku, zaregistrujete seba, alebo právnickú osobu, v mene alebo za ktorú konáte, t. j. vytvoríte registračný účet Záujemcu, alebo Profil Obchodníka, vyplníte a odošlete kontaktný formulár umiestnený na našom Portáli, alebo nás kontaktujete iným spôsobom – napríklad telefonicky, alebo emailom).

V prípade, ak ide o spracúvanie osobných údajov na právnom základe súhlas, je poskytnutie Vašich osobných údajov / udelenie súhlasu s ich spracúvaním vždy v plnom rozsahu dobrovoľné; nie ste povinný (á) poskytnúť nám Vaše osobné údaje a súhlas s ich spracúvaním. Udelený súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol udelený (viď časť „Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?“ nižšie). Odmietnutie poskytnutia údajov/ súhlasu a/alebo odvolanie súhlasu nebude mať na Vás žiadne nepriaznivé následky.

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov plnenie zmluvy, vrátane predzmluvných vzťahov podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, poskytnutie Vašich osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, prípadne zmluvnou požiadavkou. Bez poskytnutia Vašich údajov nemôžeme s Vami vstúpiť do zmluvného vzťahu, resp. plniť si svoje povinnosti z neho vyplývajúce.

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov plnenie našej zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR, poskytnutie Vašich osobných údajov je zákonnou požiadavkou.  Bez poskytnutia Vašich údajov vyžadovaných príslušnými zákonmi nebudeme môcť plniť svoje zákonné povinnosti, čo môže mať (spravidla príslušným zákonom definovaný) negatívny dopad ako na nás, tak i na Vás.

V prípade, ak ide o spracúvanie osobných údajov na právnom základe oprávnený záujem (účely spracúvania a jednotlivé oprávnené záujmy sú podrobne špecifikované v tomto dokumente, v časti „Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame Vaše osobné údaje? Koho údaje spracúvame na ten-ktorý účel? Aké sú naše oprávnené záujmy?“)máte právo proti takému spracúvaniu kedykoľvek namietať (viď časť „Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?“ nižšie).

 

AKÉ AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIA VYKONÁVAME ?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania (podľa článku 22 ods. 1 a 4 GDPR).

 

AKÉ PRÁVA MÁTE AKO DOTKNUTÁ OSOBA. AKO SI ICH MÔŽETE UPLATNIŤ?

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte nasledovné práva:

 • právo namietať podľa článku 21 GDPR

 

Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana), vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedenom ustanovení. V prípade Vašej námietky nesmieme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné (závažné) oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. V prípade Vašej námietky voči spracúvaniu na účely priameho marketingu nesmieme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje.

 

 • právo odvolať súhlas

 

V prípade, že spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, tento môžete kedykoľvek odvolať - a to zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu info@nakupujstavebninyonline.sk, alebo zaslaním písomného odvolania na adresu prevádzkovateľa: Effective Business s. r. o., Trenčianska 56/D, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia a nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 

 • právo na prístup k osobným údajom a informáciám podľa čl. 15 GDPR. Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje, alebo nie. V prípade, že spracúvame Vaše osobné údaje, máte ďalšie práva patriace pod právo na prístup (o ktorých výkon môžete žiadať v rámci jednej žiadosti, alebo aj postupne), konkrétne:
 1. právo na poskytnutie informácií podľa článku 15 odsek 1 a 2 GDPR;
 2. právo získať prístup k spracúvaným osobným údajom;
 3. právo na poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov.
 • právo naopravunesprávnych a/alebo doplnenieneúplných osobných údajovpodľa čl. 16 GDPR;
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s GDPR; dozorným orgánom v Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/;

Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov nájdete na stránke úradu: www.dataprotection.gov.sk → Tlačivá a vzory → Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov

 

Návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov možno podať:

 • písomne v listinnej podobe,
 • písomne v elektronickej podobe autorizovaný podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci; elektronické podanie bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci (t. j. bežný email bez zaručeného elektronického podpisu) treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe,
 • osobne na úrade ústnou formou do zápisnice
 • právo na obmedzenie spracúvania v prípadoch podľa čl. 18 GDPR;
 • právo na vymazanie a zabudnutie za podmienok (z dôvodov) podľa čl. 17 GDPR;
 • právo na prenosnosť údajov za podmienok podľa čl. 20 GDPR (len ohľadne osobných údajov, ktoré ste nám poskytli priamo vy v elektronickej podobe a spracúvanie sa zakladá na súhlase, alebo na zmluve).

V prípade, ak si chcete uplatniť niektoré zo svojich práv, môže tak urobiť:

 • zaslaním písomnej žiadosti na e-mailovú adresu info@nakupujstavebninyonline.sk; alebo
 • zaslaním písomnej žiadosti na poštovú adresu: Effective Business s. r. o., Trenčianska 56/D, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika.

Pred vybavením žiadosti vykonávame kontrolu/overenie totožnosti dotknutej „žiadajúcej“ osoby. V prípade, ak budeme mať oprávnené pochybnosti, požiadame Vás o poskytnutie dodatočných informácií, potrebných na potvrdenie Vašej totožnosti, a to z dôvodu ochrany Vašich údajov (je našou povinnosťou chrániť Vaše údaje voči ich poskytnutiu neoprávnenej osobe).

Vybavenie žiadosti sa vykoná v takej forme, v akej bola podaná Vaša žiadosť (listinne, elektronicky, ústne), pokiaľ ste vo svojej žiadosti nepožiadali o iný spôsob vybavenia.

V prípade, že ste nás požiadali o výkon Vášho práva elektronicky a máme oprávnené pochybnosti o Vašej totožnosti, vybavenie Vašej žiadosti nevykonáme elektronicky, ale listinne - na Vašu adresu (adresu dotknutej osoby) so spôsobom doručenia „Do vlastných rúk“.

Vaše žiadosti o výkon práv vybavujeme bezplatne, avšak v prípade, ak bude Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady.

 

SPRACÚVANIE SÚBOROV COOKIES

Ak navštívite našu webovú stránku www.nakupujstavebninyonline.sk, získavame tiež informácie z cookies. Ak nie je v týchto podmienkach uvedené inak, všetky informácie z cookies sú anonymné a neidentifikujú vás ako jednotlivca – nedochádza teda k spracúvaniu vašich osobných údajov. Viac informácii nájdete v Zásadách používania súborov cookies.

 

ZMENY PODMIENOK OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v  akomkoľvek rozsahu. V  prípade zmeny podmienok podstatným spôsobom vám zmenu dáme do pozornosti, napr. všeobecným oznámením na tejto webovej stránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom e-mailu.

 

Platnosť informácie o spracúvaní osobných údajov ku dňu: 7. 3. 2022